Algemene leveringsvoorwaarden voor Van Tienen Milieuadvies B.V.
K.v.K. te Venlo: 14127542
Versie 4: d.d. 21-8-2016.
 
Artikel 1. Definities + toepassing.
Artikel 2. Overeenkomst.
Artikel 3. Afwijkingen.
Artikel 4. Tarieven/prijzen.
Artikel 5. Betaling en zekerheden.
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 7. Aanvangstijd en termijnen .
Artikel 8. Wijziging aangenomen werk (meer- en minderwerk) en kostenverhogende omstandigheden.
Artikel 9. Reclames.
Artikel 10. Aansprakelijkheid.
Artikel 11. Vrijwaring.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud.
Artikel 13. Opzegging.
Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 15. Competentie en toepassing Nederlands recht.
Artikel 16. Conversie.
Artikel 17. Informatieplicht algemene voorwaarden.
 
ALGEMENE LEVERINGS VOORWAARDEN VOOR:
Van Tienen Milieuadvies B.V. (hierna te noemen VTM), gevestigd en kantoorhoudende te Venlo:
 
Artikel 1. Definities en toepassing:
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (waaronder overeenkomsten en aanbiedingen) tussen VTM en vennoten/bestuurders daarvan (hierna allen te noemen: VTM) en de wederpartij. Onder de rechtsbetrekkingen vallen onder meer: het verrichten van metingen, ontgassingen, opleidingen, het geven van advies, verwijdering van afvalstoffen, verkoop en/of levering van zaken en alle overige werkzaamheden en activiteiten van VTM. De betrekkingen worden hierna genoemd “overeenkomst(en)”.
2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “wederpartij” verstaan, iedere natuurlijke of rechtspersoon die als opdrachtgever, opdrachtnemer, huurder, verhuurder, koper, verkoper of elke andere hoedanigheid optreedt bij een overeenkomst met VTM.
3. Eventuele algemene voorwaarden van wederpartij binden VTM niet. Eventuele toepasselijkheid daarvan wordt hier bij uitdrukkelijk afgewezen.
4. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk. De overige voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. De afwijking van deze voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij die afwijking in een volgende overeenkomst uitdrukkelijk wordt bevestigd.
5. : Al hetgeen in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VTM wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door VTM ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
6. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op toekomstige overeenkomsten met wederpartij, ook indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden bij het sluiten van deze overeenkomsten niet uitdrukkelijk is overeengekomen.
7. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, die zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop VTM om andere redenen geen beroep kan doen.
 
Artikel 2. Overeenkomst:
1. Alle aanbiedingen van VTM zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het vrijblijvend aanbod VTM heeft bereikt, tenzij VTM het vrijblijvend aanbod onverwijld na ontvangst van de acceptatie herroept. In ieder geval wordt een termijn van een week als onverwijld aangemerkt. Het enkel uitbrengen door VTM van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht VTM niet tot het sluiten van een overeenkomst.
2. Indien in de acceptatie van de wederpartij voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden gebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra VTM aan wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen. De instemming van VTM wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van
algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd.
3. Rechtshandelingen, mededelingen en dergelijke van wederpartij met ondergeschikten van VTM binden VTM niet, tenzij en voor zover met deze rechtshandelingen, mededelingen en dergelijke door VTM uitdrukkelijk wordt ingestemd. Alleen VTM kan een beroep doen op deze bepaling.
 
Artikel 3. Afwijkingen:
1. Prijsopgaven door VTM in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.
2. VTM is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, brandstoffen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van transportkosten, stort- en verwerkingstarieven, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
3. VTM mag afwijken van verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. voor zover deze afwijking van geringe betekenis is. Afwijkingen van 10% of minder in het totale werk en afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4. De prijs in de overeenkomst is gebaseerd op de normale arbeidstijd- en duur overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke C.A.O. en andere arbeidsvoorwaarden. Indien ingevolge deze arbeidsvoorwaarden recht bestaat op een bijzondere toeslag (bijvoorbeeld overuren), zal VTM de prijs evenredig kunnen verhogen.
5. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of extra risico’s aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij gevaarlijke locaties of hindernissen of vertragende factoren bij de uitvoering, zal VTM een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening mogen brengen, evenredig aan deze risico’s en te maken kosten.
6. VTM is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.
 
Artikel 4. Tarieven/prijzen:
1. Voor alle werkzaamheden en zaken zullen door VTM prijzen en/of tarieven (hierna tezamen genoemd: prijzen) door partijen worden overeengekomen, bij gebreke waarvan het in de branche gebruikelijke tarief door VTM wordt aangehouden, tenzij de door VTM gebruikelijk gehanteerde prijs hoger is (in welk geval deze laatste prijs geldt).
2. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden VTM niet, tenzij die in een volgende overeenkomst worden bevestigd.
 
Artikel 5. Betaling en zekerheden:
1. Wederpartij dient de factuur (en alle andere eventuele betalingen) zonder aftrek van enige korting of schadevergoeding of verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting, binnen dertig dagen na factuurdatum (dan wel een daarvoor overeengekomen andere termijn) te voldoen op een door VTM aangewezen bank- of girorekening. De kosten voor betaling zijn voor de wederpartij. Bij girale betalingen geldt als datum van betaling de datum van creditering op de bankrekening van VTM.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in lid 1 is, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, de wederpartij vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 12% per jaar verschuldigd, alsmede de volledige gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten ter grootte van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 250,--, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. Indien de wettelijke handelsrente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, geldt voor die periode de wettelijke handelsrente in plaats van contractuele rente. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals de kosten van beslag, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag, waaronder de kosten van ingeschakelde juristen/advocaten en andere adviseurs.
3. VTM is, indien wederpartij met enige betaling waartoe hij is gehouden in gebreke blijft, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, of deze te ontbinden, zonder dat VTM enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.
4. Wederpartij is niet gerechtigd enige verplichting tot betaling of levering op te schorten in afwachting van nakoming van een verplichting door VTM. Wederpartij mag ook geen beslag leggen onder zichzelf.
5. VTM is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst voort te zetten, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van wederpartij te bedingen. Bij ieder verzuim is wederpartij verplicht om naar het oordeel van VTM voldoende zekerheden, waaronder inpandgeving, te verstrekken ter nakoming van de betalingsverplichtingen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn. Bij ieder verzuim is de wederpartij verplicht op andere wijze aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. VTM is te allen tijde gerechtigd de in de vorige zin bedoelde betalingswijze te weigeren. De kosten voor de zekerheidsstellingen en andere betalingswijzen zijn voor rekening van de wederpartij. Voorts zijn voor rekening de kosten en schade die VTM maakt en lijdt door opschorting van zijn werkzaamheden.
6. In geval van liquidatie, insolventie, (aanvraag van) faillissement of (aanvraag van) surseance van betaling van wederpartij, zullen de verplichtingen van wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en daarna op de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
8. Indien een (betalings-)korting, onder welke benaming dan ook, is overeengekomen is deze uitsluitend toepasbaar indien wederpartij heeft voldaan aan de in dat kader gestelde voorwaarden en ook al zijn verdere (betalings-)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst jegens VTM volledig en stipt nagekomen.
9. VTM heeft een retentierecht op de door de wederpartij ter beschikking gestelde goederen, onder welke naam dan ook.
 
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst:
1. VTM zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, rekening houdend met de op dat moment bekende stand der wetenschap. VTM zal de uitvoering van de overeenkomst doen geschieden door daartoe deskundige personen en daarvoor daartoe geëigende apparatuur gebruiken.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VTM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VTM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VTM zijn verstrekt, heeft VTM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De procedure die VTM hanteert bij het uitvoeren van gasmetingen is volledig conform de richtlijnen van de arbeidsinspectie.
5. VTM is niet verantwoordelijk in het geval aanwijzingen en adviezen van VTM niet opgevolgd worden door de opdrachtgever.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan VTM de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 
Artikel 7. Aanvangstijd en termijnen:
1. Aanvangstijd van het werk en opleveringstermijn waarbinnen de opdracht door VTM uitgevoerd moet worden, worden door VTM en wederpartij vastgesteld.
 
Artikel 8. Wijziging aangenomen werk (meer- of minderwerk) en kostenverhogende omstandigheden:
1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op werk dat door VTM wordt aangenomen voor een overeengekomen totaalprijs voor het werk in het geheel.
2. VTM heeft het recht de overeengekomen prestatie te wijzigen, indien dit gelet op de omstandigheden naar het oordeel van VTM voor het goed uitvoeren van het werk noodzakelijk is.
3. Indien de wijziging, bedoeld in lid 2 meerwerk met zich meebrengt, wordt dit aangemerkt als kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 4 e.v. met in achtneming van het daarin bepaalde.
4. In dit artikel worden onder kostenverhogende omstandigheden verstaan: omstandigheden die of van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de aanneemovereenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, of die VTM niet kunnen worden toegerekend of die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.
5. Indien de kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 4 intreden heeft VTM aanspraak op bijbetaling met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.
6. VTM zal, indien deze van oordeel is dat de kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, de wederpartij hiervan op de hoogte stellen. De wederpartij zal in dat geval op korte termijn overleg plegen met VTM in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. Indien wederpartij het hiervoor genoemde overleg niet pleegt wordt hij geacht met verrekening of vergoeding van de kostenverhoging in te stemmen.
7. In afwijking van artikel 7:1646 BW is voor wijzigingen als bedoeld in lid 2 en het in rekening brengen van kostenverhogende omstandigheden geen schriftelijke toestemming van de wederpartij vereist.
8. De wederpartij is uitsluitend gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld in lid 6, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen, waarna het door wederpartij verschuldigde door VTM naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld.
 
Artikel 9. Reclames:
1. De wederpartij zal met bekwame spoed na de (op)levering onderzoeken of VTM de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na (op)levering schriftelijk te worden gemeld aan VTM, waarbij gemotiveerd moet worden aangegeven waarom sprake is van een gebrek en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van het gebrek wordt gegeven. Reclames betreffende gebreken die niet waarneembaar zijn bij oplevering, dienen door de wederpartij schriftelijk te worden gemeld terstond nadat deze gebreken zijn waargenomen of redelijkerwijs hadden moeten worden waargenomen, doch uiterlijk binnen uiterlijk 8 kalenderdagen na (op)levering.
2. VTM is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen (tenzij het verzuim niet herstelbaar is). De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.
3. De nakoming van de overeenkomst door VTM geldt als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen of tijdig van het resultaat van het onderzoek kennis te geven.
4. De factuur van VTM geldt als correct, indien de wederpartij niet binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk een gemotiveerd protest bij VTM heeft ingediend.
5. Voor transacties waarvoor naar aard of omvang geen offerte, opdrachtbevestiging of schriftelijke overeenkomst is aangegaan, wordt geacht de overeenkomst volledig te zijn weergegeven door de factuur van VTM, behoudens schriftelijke reclame binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum, met nauwkeurige opgave van de aard en gronden van de reclame.
6. VTM dient in de gelegenheid te worden gesteld de gegrondheid van de klacht te onderzoeken. Indien (deels) gegrond bevonden, zal VTM de geleverde prestatie, indien zij aansprakelijk is - naar keuze van VTM - herstellen, dan wel door nieuwe vervangen, dan wel overgaan tot creditering van een deel van de prijs, dan wel het verschil in waarde tussen een deugdelijke en de feitelijk geleverde prestatie te vergoeden. Aansprakelijkheid voor enige vertraging in de levering van vervangende producten of diensten die hieruit mogelijk voortvloeit is uitgesloten.
7. Indien de in dit artikel bedoelde termijnen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van VTM voor de wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.
8. Iedere aanspraak tot vergoeding van schade, herstel of vervanging van enige afgeleverde zaak, aflevering van het ontbrekende, uit welke hoofde dan ook, alsmede ieder recht tot ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet-tijdige melding aan VTM, doch in ieder geval 6 kalendermaanden na de aflevering of afronding van de dienstverlening.
9. De prestatie van VTM geldt in ieder geval als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen en het geleverde of een gedeelte van het geleverde niet in gebruik heeft genomen, niet heeft bewerkt of verwerkt, niet aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, niet heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid:
1. VTM is niet aansprakelijk voor geleden en te lijden schade aan of diefstal van goederen van derden, ongeacht de aard en oorzaak. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden op rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van VTM. VTM is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan worden toegerekend (overmacht). Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.
2. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 1 is onder andere sprake bij extreme en /of ongeschikte weersomstandigheden, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van VTM of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door VTM of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij VTM die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van VTM die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
3. VTM heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat VTM haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Tijdens de periode dat sprake is van overmacht worden de verplichtingen van VTM opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VTM niet mogelijk is langer duurt dan een week, is VTM bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Ontbinding vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring.
5. Indien VTM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
6. VTM aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van de wederpartij of derden waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is. Tevens is VTM niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van VTM van instructies, adviezen of opdrachten van wederpartij die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij wederpartij aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet van VTM.
7. VTM is voor het niet uitvoeren, een onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de overeenkomst alsmede voor gegeven adviezen of onderzoeken slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de bij VTM werkzame leidinggevenden. Uitdrukkelijk zijn meet-, inschattings-, beoordelings-, reken-, en schrijffouten en dergelijke niet aan te merken als ten gevolge van opzet of grove schuld.
8. De verplichting tot vergoeding van geleden schade door VTM zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade.
9. VTM is nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt of redelijkerwijs kan worden gedekt.
10. De verplichting tot vergoeding van schade door VTM zal nimmer meer belopen dan tot ten hoogste creditering van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van het niet of onjuist of schadeplichtig uitgevoerde gedeelte, zulks onder aftrek van de inkoopkosten en kosten van derden van dat gedeelte.
11. Voor het geval VTM geen volledig beroep kan doen op de in de voorgaande leden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en –uitsluitingen is VTM in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze schade meer bedraagt dan € 10.000,--.
12. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen (door een garantietermijn te stellen), geeft VTM geen enkele garantie op door haar geleverde zaken of door haar uitgevoerde werkzaamheden, gegeven adviezen of onderzoeken en staat VTM er niet voor in dat de door haar geleverde zaken of door haar uitgevoerde werkzaamheden geschikt zijn voor het doel waarvoor wederpartij deze bestemd heeft. Indien de geleverde zaken en diensten aan VTM zijn gegarandeerd door leveranciers van deze zaken of diensten, zal VTM deze rechten jegens deze leveranciers op eerste verzoek en op kosten van de wederpartij voor zover mogelijk overdragen aan de wederpartij.
13. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen houdt de opdracht van VTM niet meer in dan een inspanningsplicht (geen prestatieplicht) om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren en/of de overeengekomen zaken te leveren.
14. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, en werknemers van VTM kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de wederpartij inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de wederpartij worden aangesproken.
 
Artikel 11. Vrijwaring:
Indien VTM ter zake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door de wederpartij werd geleden, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij VTM ter zake volledig vrij waren en VTM alles vergoeden wat VTM aan deze derde dient te voldoen. De wederpartij is tevens verplicht VTM te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van wederpartij gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij VTM.
 
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud:
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt VTM zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door VTM verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever.
3. VTM behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 13. Opzegging:
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 12 maanden, dan wel een door partijen overeengekomen termijn, in acht te nemen.
 
Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst:
1. De vorderingen van VTM op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- na het sluiten van de overeenkomst aan VTM ter kennis gekomen omstandigheden geven VTM goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien VTM de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is VTM bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van VTM om schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 15. Competentie en toepassing Nederlands recht:
1. Geschillen zullen voorgelegd worden aan de civiele rechter in Nederland. In zaken waarbij de rechtbank bevoegd is, is de rechtbank Limburg uitsluitend bevoegd. VTM is ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde rechtbank voor te leggen.
2. Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
3. De wederpartij wordt geacht voor iedere overeenkomst en voor ieder geschil wat daaruit voort vloeit, in ieder geval in Nederland woonplaats te hebben. Bij gebreke van een aan VTM bekende woonplaats in Nederland, zullen de regels bij het ontbreken van een bekende woonplaats in Nederland van toepassing zijn (ook indien wederpartij wel een bekende woonplaats buiten Nederland heeft).
4. Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986,61) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 16. Conversie:
Indien een bepaling van deze leveringsvoorwaarden nietig of anderszins onverbindend is laat dit onverlet de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen. In dat geval worden opdrachtgever en VTM geacht een beding te zijn overeengekomen dat rechtsgeldig is en waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met het niet rechtsgeldige beding.
 
Artikel 17. Informatieplicht algemene voorwaarden:
VTM ziet erop toe dat deze voorwaarden bij kleine partijen vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever ter hand wordt gesteld. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal zij vóór het sluiten van de overeenkomst aan wederpartij kenbaar maken dat de voorwaarden bij haar ter inzage liggen en dat zij op het eerste verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie en primair de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de betreffende opdracht.